Regulamin

Puchar Europy Nordic Walking - 10 km Finał

Mistrzostwa Europy Nordic Walking – 5 km                  

 1.   CEL:   
 • Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia dzięki Nordic Walking;
 1. TERMINY ZAWODÓW CYKLU:
 • 30 września 2017 sobota LEGNICA /woj. dolnośląskie/
  ul. Orła białego - stadion Miedź Legnica
 1. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

  PRZEDDZIEŃ ZAWODÓW
            
  18:00 – 20:00 Biuro zawodów:  5 i 10km

  W DNIU ZAWODÓW

  8:00 – 10:30 Biuro zawodów: 10 km

  8:00 – 12:00   Biuro zawodów 5 km

             10:30 – 11:00  Otwarcie imprezy

     11:00 – START 10 km Puchar Europy

 11:30 –  12:00  Szkółka nordic walking /nauka poprawnej techniki

            12:45 – 13:00 Rozgrzewka

            13:10 – START 5 km Mistrzostwa Europy

14:15 – Mini NW dla dzieci

15:00 – dekoracje

            Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 10 minut przed startem konkurencji.

*Zarys programu minutowego każdej z imprez może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące danych zawodów będą umieszczane na stronie www.pfnw.eu + www.ec-nw.eu  oraz w biurze zawodów

 1. ORGANIZATOR:
 • POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING
   
 1. GOSPODARZ IMPREZY:
 • Miasto LEGNICA
 1. DYSTANSE
 • 5 km – Mistrzostwa Europy Nordic Walking
 • 10 km – Puchar Europy Nordic Walking
 1. ZGŁOSZENIA DO ZA WODÓW I OPŁATA STARTOWA

1.  Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych www.pfnw.eu , www.ec-nw.eu oraz bezpośrednio w biurze zawodów.

2.  Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu.

Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach. W zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:        

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE NA OBU DYSTANSACH:

 

Obywatele Polski

Pozostałe narodowości

  do 30.06.2017

20 PLN

40 PLN

  do 31.07.2017

30 PLN

60 PLN

  do 14.09.2017

40 PLN

80 PLN

  od 15.09.2017 do 26.09.2017

50 PLN

100 PLN

*10 zł  – dzieci i młodzież do lat 18 (muszą być zarejestrowani elektronicznie do 26.09.2017)
 

REJESTRACJA W PRZEDDZIEŃ I W DNIU ZAWODÓW

 

OPŁATA STARTOWA

   w przeddzień w biurze zawodów

100 PLN

   w dniu zawodów w biurze zawodów

100 PLN

100 pln bez względu na zniżki
 

 1.  Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową najpóźniej na 4 dni przed datą zawodów (tj. w przypadku rozgrywanych zawodów w sobotę do dnia do wtorku do godz. 21:00), według stawek i reguł z punktu 2. na konto organizatora lub na konto indywidualne wygenerowane przez system transferuj.pl
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.
 3. W przypadku opłaty w formie przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenie jest nieważne.
 4. Opłatę należy wpłacać na następujące konto bankowe: 

HERKULES Sp. z o.o. Sk.
Bonin 11E
76-009 Koszalin


Bank Pekao: 90 1240 1428 1111 0010 6220 6786


Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego wpisowego z winy poczty / banku.

 1. Opłata startowa obejmuje: 2 numery startowe, agrafki, chip niezbędny do pomiaru czasu, upominki gospodarzy imprez, posiłek regeneracyjny.
 2. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych  będą odbywały się w Biurze zawodów.
 3. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polską Federację Nordic Walking.
 4. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez PFNW oraz przesyłania informacji w newsletterze.
 1. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU
 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.
 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto
 3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które startują w swoich kategoriach wiekowych. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do marszu Nordic Walking.
 4. Wszyscy zawodnicy powinny zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w Biurze Zawodów.
 5. Osoby startujące w zawodach  oświadczają, że są zdolni do udziału zawodach Nordic Walking oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.
 6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie.
 7. W zawodach Pucharu Europy mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata, ale w Mistrzostwach Europy sklasyfikowani będą zawodnicy pochodzący z krajów europejskich.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków     pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy. Możliwy jest udział w zawodach z kijami Bungy Pump.
 9. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowe oraz na plecach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.
 10. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 szt.. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.
 11. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
 12. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad:

o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

 

Dystans 5 km – Mistrzostwa Europy

 

Dystans 10 km – Puchar Europy

l.p

katergoria

wiek

l.p

kategoria

wiek

1

K-Child / M-Child

≤ 13

1

K16-19 / M16-19

16 – 19

2

K-Jun. / W-Jun.

14 – 17

1

K20-29 / M20-29

20 – 29

3

K18-29 / M18-29

18 – 29

2

K30-39 / M30-39

30 – 39

4

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K40-49 / M40-49

40 – 49

5

K40-44 / M40-44

40 – 44

4

K50-59 / M50-59

50 – 59

6

K45-49 / M45-49

45 – 49

5

K60-69 / M-60-69

60 – 69

7

K50-54 / M50-54

50 – 54

6

K70-79 / M70-79

70-79

8

K55-59 / M55-59

55 – 59

7

K80+ / M80+

80+

9

K60-64 / M60-64

60 – 64

 

 

 

10

K65-69 / M65-69

65 – 69

 

 

 

11

K70+ / M70+

70 +

 

 

 

 

 1. PUNKTACJA W SYSTEMIE PUCHAROWYM
 1. W każdej imprezie będą przyznawane punkty za zdobyte miejsce.
 2. Punkty będą przyznawane według miejsc w kategorii wiekowych wg następującego schematu:

1 miejsce – 100 pkt

2 miejsce – 80 pkt

3 miejsce – 70 pkt

4 miejsce – 60 pkt

5 miejsce – 50 pkt

6 miejsce – 45 pkt

7 miejsce – 40 pkt

8 miejsce – 35 pkt

9 miejsce – 30 pkt

10 miejsce –25 pkt

11 miejsce – 24 pkt

12 miejsce – 23 pkt

13 miejsce – 22 pkt

14 miejsce – 21 pkt

15 miejsce – 20 pkt

16 miejsce – 19 pkt

17 miejsce – 18 pkt

18 miejsce – 17 pkt

19 miejsce – 16 pkt

20 miejsce – 15 pkt

21 miejsce – 14 pkt

22 miejsce – 13 pkt

23 miejsce – 12 pkt

24 miejsce – 11 pkt

25 miejsce – 10 pkt

26 miejsce – 9 pkt

27 miejsce – 8 pkt

28 miejsce – 7 pkt

29 miejsce - 6 pkt

30 miejsce – 5 pkt

31 miejsce – 4 pkt

32 miejsce – 3 pkt

33 miejsce – 2 pkt

kolejne miejsca 1 pkt

  W przypadku miejsc ex equo zawodnicy otrzymują taką samą ilość punktów przypisaną do zajętego miejsca.

 1. NAGRODY i UPOMINKI
  1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.
  2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie otrzymują medale.
  3. Zdobywcy miejsc I - III w każdych zawodach na dystansach 5, 10 otrzymają puchary/statuetki.
  4. Odbiór upominków w dniu zawodów wyłącznie z widocznym numerem startowym przymocowanym do odzieży na wysokości klatki piersiowej. Po tym terminie nagrody przepadają.
    
 1. TRASA
 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiej Federacji Nordic Walking. ZAŁĄCZNIK NR 2
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Przy zmianie rodzaju nawierzchni zostaną wyznaczone strefy zmian końcówek kija na długości 50m. W tych strefach nie jest oceniana przez sędziów praca rąk zawodnika zmieniającego końcówki kijów.
 5. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, oznaczone dystanse.
 6. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone w:  wodę,  izotoniki.
 1. SZATNIE I DEPOZYT
 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni ( np. namiot bądź inne pomieszczenie)
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 30 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników..
 4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również  dbać o porządek w miejscu zawodów.
 5. Uczestników zawodów obowiązują przepisy PFNW oraz niniejszy regulamin.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów.